12:00 +07 Thứ sáu, 23/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU

Giới thiệu Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

  Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình được thành lập vào ngày 17/9/2003 theo Quyết định số 1865/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc - bản đồ của Sở Địa chính với chức năng, nhiệm vụ quản lý về các lĩnh vực: Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương), lĩnh vực môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) và lĩnh vực quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Bình là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, bao gồm: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý biển, đảo.

  Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở đã được hoàn thiện theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đã bắt đầu hoạt động từ 01/8/2016. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND v
à Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Sở Tài nguyên Môi trường


  Tổ chức bộ máy của Sở:

  Lãnh đạo Sở:

  - Giám đốc: Trịnh Xuân Ba

  • Sinh ngày: 15/7/1961
  • Quê quán: Xã Ninh Phúc, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cử nhân
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  • Email: batx.stnmt@ninhbinh.gov.vn

  • Phòng, đơn vị phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám

  - Phó giám đốc: Lê Hùng Thắng
  • Sinh ngày: 20/3/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
  • Trình độ lý luận: Cử nhân
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  • Email: thanglh.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Tài nguyên nước; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

  - Phó giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
  • Sinh ngày: 26/10/1968
  • Quê quán: Xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  • Email: dungnt.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Chi cục Quản lý biển, đảo; Trung tâm Phát triển quỹ đất
  • Chịu trách nhiệm chính về Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

  - Phó giám đốc: Phạm Ngọc Anh
  • Sinh ngày: 07/4/1980
  • Quê quán: Xã Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  • Email: anhpn.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai
  
  Các đơn vị quản lý Nhà nước:

  - Văn phòng Sở

  - Thanh tra Sở

  - Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám

  - Phòng Khoáng sản

  - Phòng Tài nguyên nước

  - Phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính

  Chi cục

  - Chi cục bảo vệ môi trường

  - Chi cục Quản lý biển, đảo

  - Chi cục Quản lý đất đai

  Đơn vị sự nghiệp

  - Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

  - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

  - Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

  - Văn phòng Đăng ký đất đai

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất.


 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO

Tổng cụ Địa chất và Khoáng sản
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Một cửa điện tử
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ