Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Giới thiệu về Ban quản lý dự án VILG tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 21/10/2021

     Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình.

     Căn cứ Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường quản lý đất đai" vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Thành lập Ban quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Ninh Bình, gồm những ông, bà có tên sau:

     1. Ông Trịnh Xuân Ba, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Giám đốc Ban quản lý dự án;

     2. Ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án;

     3. Bà Đinh Thị Thanh Hòa, viên chức phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường - Kế toán trưởng Ban quản lý dự án;

     4. Ông Vũ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Ban quản lý dự án; 5. Ông Lê Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Ban quản lý dự án.

     Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án.

     - Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện Dự án;

     - Chuẩn bị thực hiện và tổ chức triển khai Dự án;

     - Thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu, quản lý hợp đồng theo quy định của pháp luật và nhà tài trợ;

     - Giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của Dự án;

     - Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Dự án;

     - Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo niên độ, nghiệm thu dự án hoàn thành và bàn giao kết quả đầu ra của Dự án; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản, tài liệu, cơ sở dữ liệu của Dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán Dự án; thực hiện quy định về đóng cửa Dự án tại Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với Dự án;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Dự án do chủ Dự án giao;

     - Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Hiệp định tài trợ của Dự án;

     - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản, chủ dự án trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý, thực hiện Dự án vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi;

     - Các thành viên Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, quy định của Báo cáo nghiên cứu khả thi và Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án; chế độ phụ cấp thực hiện theo quy định hiện hành;

     - Giám đốc Ban quản lý dự án thành lập nhóm chức năng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban quản lý dự án;

     - Ban quản lý dự án được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng để giao dịch theo quy định hiện hành và Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

     - Trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.

     - Ban quản lý dự án tự giải thể sau khi kết thúc dự án.

 

Bài viết khác
Văn bản mới