Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở đã được hoàn thiện theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đã bắt đầu hoạt động từ 01/8/2016. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND và Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Sở Tài nguyên Môi trường


  Tổ chức bộ máy của Sở:

  Lãnh đạo Sở:

  - Giám đốc: Trịnh Xuân Ba
  • Sinh ngày: 15/7/1961
  • Quê quán: Xã Ninh Phúc, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cử nhân
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: batx.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám

  - Phó giám đốc: Lê Hùng Thắng
  • Sinh ngày: 20/3/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
  • Trình độ lý luận: Cử nhân
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: thanglh.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Tài nguyên nước; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

  - Phó giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
  • Sinh ngày: 26/10/1968
  • Quê quán: Xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: dungnt.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Phòng Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Chi cục Quản lý biển, đảo; Trung tâm Phát triển quỹ đất
  • Chịu trách nhiệm chính về Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

  - Phó giám đốc: Phạm Ngọc Anh
  • Sinh ngày: 07/4/1980
  • Quê quán: Xã Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229 3871207
  • Email: anhpn.stnmt@ninhbinh.gov.vn
  • Phòng, đơn vị phụ trách: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai
  
  Các đơn vị quản lý Nhà nước:

  - Văn phòng Sở

  - Thanh tra Sở

  - Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám

  - Phòng Khoáng sản

  - Phòng Tài nguyên nước

  - Phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính

  Chi cục

  - Chi cục bảo vệ môi trường

  - Chi cục Quản lý biển, đảo

  - Chi cục Quản lý đất đai

  Đơn vị sự nghiệp

  - Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

  - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

  - Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

  - Văn phòng Đăng ký đất đai

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất.