02:56 ICT Thứ năm, 11/02/2016
Rss

TÌM THEO CHUYÊN MỤC

Nhóm TTHC

Tên|Nội dung TTHC

TRANG CHỦ » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

04.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
I. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức cá nhân là chủ dự án sau tiến hành lập hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):
Bước 2: Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo ĐTM đến Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.
Bước 3: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét; nội dung của Báo cáo ĐTM và hồ sơ, trường hợp không hợp lệ hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện báo cáo ĐTM, trường hợp hợp lệ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM lấy kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp. Ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự sẽ được ghi thành biên bản và được người chủ trì phiên họp và Ủy viên thư ký ký vào góc phía dưới của từng trang, ký và ghi rõ họ tên chức danh trong Hội đồng ở trang cuối cùng.
Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho chủ dự án biết về kết quả đánh giá được kết quả của Hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh báo cáo ĐTM.
Bước 6: Chủ dự án sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM theo yêu cầu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo văn bản giải trình cụ thể việc giải trình để được xem xét, phê duyệt.
Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình phê duyệt theo ủy quyền.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- 01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu).
- 07 bản báo cáo ĐTM được đóng thành quyển (theo mẫu), có chũ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa, nếu thuê tư vấn thì phải kèm theo chứ ký, chức danh của công ty tư vấn và đóng dấu ở trang phụ bìa đối diện với bên chủ dự án đóng dấu. Trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.
- 01 bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Thời hạn thẩm định 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian phê duyệt 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
(thời gian chủ dự án chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt).
Phí, lệ phí Phí thẩm định ĐTM: 5.000.000đ/01 báo cáo ĐTM.
 
 
II. Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường/bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt/ xác nhận nhưng chưa có dự án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường phải lập hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường.
Bước 2: Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định dự án cải tạo, phục hồi môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.
Bước 3: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Dự án  và hồ sơ, trường hợp không hợp lệ hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện dự án cải tạo, phục hồi môi trường, trường hợp hợp lệ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường lấy kiến thông qua phiếu đánh giá  của các Sở: Công thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ý kiến của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án khai thác khoáng sản. Trường hợp cần thiết thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực khai thác khoáng sản, kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên tham gia.
Bước 5: Sau khi có kết quả nhận xét, đánh giá Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho chủ dự án biết về kết quả đánh giá được kết quả của Hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh dự án cải tạo, phục hồi môi trường.
Bước 6: Chủ dự án sẽ tiến hành hoàn chỉnh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo văn bản giải trình cụ thể việc giải trình để được xem xét, phê duyệt.
Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình ra Quyết định phê duyệt theo ủy quyền của UBND tỉnh.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
- 01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu;
- 07 bản dự án cải tạo, phục hồi môi trường được đóng thành quyển (theo mẫu), có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa, nếu thuê tư vấn thì phải kèm theo chứ ký, chức danh của công ty tư vấn và đóng dấu ở trang phụ bìa đối diện với bên chủ dự án đóng dấu. Trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể ngày nhận hồ sơ hợp lệ
(Thời gian chủ dự án chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt). Trong đó:
- Trong 15 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định, thông báo cho chủ dự án chỉnh sửa theo phiếu đánh giá của các thành viên.
- Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chỉnh sửa của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường.
III. Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 
Trình tự thực hiện Bước 1. Chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lập, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (UBND tỉnh Ninh Bình)
Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt giao cơ quan thường trực thẩm định ( Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
Bước 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường của cơ sở. Trường hợp cần thiết, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, chuyên gia.
Bước 4. Cơ quan thường trực thẩm định tổng hợp, xử lý kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của cơ quan, chuyên gia và thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 5. Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu của thông báo kết quả thẩm định.
Bước 6. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt xem xét và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 7. Cơ quan thường trực thẩm định chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã phê duyệt.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
-  Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
-  Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định và một (01) bản được ghi trên đĩa CD;
-  Một trong các văn bản sau: dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ sở hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Thời hạn thẩm định tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian phê duyệt tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
(thời gian chủ dự án chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt).