00:00 +07 Thứ ba, 24/11/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

1

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
101 16/2014/TT-BTNTM 14/04/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BTNTM ngày 14/4/2014 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
102 24/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn. 1   1
103 12/2013/TT-BTNTM 05/06/2013 Thông tư số 12/2013/TT-BTNTM ngày 05/6/2013 Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản. 1   1
104 29/3013/TT-BTNMT 09/10/2013 Thông tư số 29/3013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. 1   1
105 17/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. 1   1
106 02/2013/TT-BTNMT 01/03/2013 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. 1   1
107 53/2013/TT-BTNMT 30/12/2013 Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 1   1
108 16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 1   1
109 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 1   1
110 203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 1   1
111 22/2012/NĐ-CP 26/03/2012 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
112 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 1   1
113 60/2010/QH12 17/10/2010 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 1   1
114 28/2016/TT-BTNMT 06/10/2016 Thông tư 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 1   1
115 526/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định 526/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1   1
116 1179/QĐ-UBND 09/09/2016 Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 1   1
117 01-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết số 01 - NQ/TU về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
118 20/NQ - UBND 04/08/2016 Nghị quyết số 20/NQ - UBND về việc thông qua Danh mục công trình. dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
119 19/NQ - HĐND 04/08/2016 Nghị quyết số 19/NQ - HĐND về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
120 11/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường 1   1
121 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 28/08/2014 Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường 1   1
122 634/QĐ-BTNMT 29/03/2016 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1   1
123 16 24/11/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1   1
124 15 24/11/2020 Đăng ký danh mục nhu cầu sử dụng đất năm 2016 1   1
125 14 24/11/2020 QĐ thành lập ban biên tập Website sở TNMTNB 1   1
126 11 24/11/2020 Lấy ý kiến dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi 1   1
127 10 24/11/2020 CV báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức và lao động tại Phòng TNMT và Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
128 09 28/08/2014 Mẫu báo cáo chất lượng cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
129 08 24/11/2020 Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nghành tài nguyên và môi trường 1   1
130 01/BC-STNMT 04/09/2012 Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BPC ngày 10/8/2012 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2012. 1   1
  Trang trước  1, 2, 3