22:42 +07 Thứ hai, 23/11/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

1

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
51 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1   1
52 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1   1
53 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1   1
54 25/2017/TT-BTNMT 06/09/2017 Quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 1   1
55 06/2017/TT-BTNMT 24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2 500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển việt nam tỷ lệ 1:500 000 1   1
56 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản 1   1
57 47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
58 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước 1   1
59 30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá tài nguyên nước 1   1
60 16/2017/TT-BTNMT 25/07/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
61 15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 1   1
62 35/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
63 33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 1   1
64 14/2017/TT-BTNMT 20/07/2017 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
65 05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
66 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA, CƠ SỞ Y TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 1   1
67 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO 1   1
68 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1   1
69 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 1   1
70 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 1   1
71 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật số 55/2014/QH13 về Bảo vệ môi trường 1   1
72 20/2008/QH12 13/11/2008 Luật số 20/2008/QH12 về đa dạng sinh học 1   1
73 41-NQ/TW 15/11/2004 Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 1   1
74 102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
75 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 1   1
76 12/2012/QH13 20/06/2012 Luật số 12/2012/QH13 về xử lý vi phạm hành chính 1   1
77 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1   1
78 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 1   1
79 69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 1   1
80 105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
81 88/2009/NĐ-CP 19/09/2009 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
82 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 1   1
83 17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 1   1
84 618/CT-TTg 15/05/2009 Chỉ thị số 618/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 1   1
85 2908/QĐ-UBND 26/12/2007 Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 1   1
86 12/2015/QĐ-UBND 28/05/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1   1
87 01/2016/TT-BTNMT 13/01/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 1   1
88 66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 1   1
89 62/2014/TT-BTNMT 09/12/2014 Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân mẫu địa chất, khoáng sản. 1   1
90 174/2016/TT-BTC 28/10/2016 Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
91 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
92 37/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn. 1   1
93 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
94 53/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09/09/2014 Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào viện Bảo tàng Địa chất. 1   1
95 52/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT ngày 09/09/2014 Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. 1   1
96 38/2014/TT-BTNMT 03/07/2014 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. 1   1
97 33/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện. 1   1
98 32/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ. 1   1
99 31/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất. 1   1
100 129/2011/TT-BTC 15/05/2011 Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 1   1
  Trang trước  1, 2, 3  Trang sau