Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

.
Tải đơn đăng ký TẠI ĐÂY