Quyết định về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Phạm Thị Hiệp tại xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

.


.