Quyết định về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hữu Bình và bà Lê Thị Thủy tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

.

.