Xin ý kiến góp ý dự thảo Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất , lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

.