THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Thực hiện Công văn số 4750/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/10/2016 về việc tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 07/11/2016
THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân và doanh nghiệp vào ngày 07/11/2016 với chủ đề ''Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp''.
Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình thông báo tới toàn thể người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình biết và tham gia phiên giao lưu trực tuyến.
Tên phiên Giao lưu: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”
Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 01/11/2016 đến ngày 07/11/2016.
Thời gian giao lưu trực tuyến từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07/11/2016.
Địa chỉ hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://gltt.monre.gov.vn
Địa chỉ hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình http://ninhbinh.monre.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời người dân,tổ chức, doanh nghiệp tham gia và theo dõi./.