Thông báo về việc phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

.