Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2015

.
.