V/v thực hiện một số nhiệm vụ về thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu, hồ sơ, tài liệu

.

.