Thông báo yêu cầu báo cáo định kỳ trong hoạt động khoang sản đối với công ty cổ phần VLXD và xây lắp số 5

.