19:28 +07 Thứ hai, 21/10/2019
Rss

TÌM THEO CHUYÊN MỤC

Nhóm TTHC

Tên|Nội dung TTHC

TRANG CHỦ » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lên phía trên
636/QĐ-UBND
.


Lên phía trên
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 (Kèm theo Tờ trình số           /TTr-STNMT ngày       tháng      năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
 
  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 
STT Tên thủ tục
hành chính
Thời hạn
giải quyết
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
1 Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: không quá 35 ngày làm việc.
- Thời hạn cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: không quá 12 ngày làm việc
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật khoáng sản năm 2010.
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/ 2016 của Chính phủ;
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/ 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/ 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2 Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Không quá 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật khoáng sản năm 2010.
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/ 2016 của Chính phủ;
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/ 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình Cấp giấy phép khai thác khoáng sản:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 71 ngày làm việc;
- Thời hạn cấp giấy phép: 12 ngày làm việc;
- Thời hạn thông báo và trả kết quả: 07 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình: Phụ lục III Luật khoáng sản năm 2010.
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/ 2016 của Chính phủ;
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 20 ngày làm việc
- Thời hạn cấp giấy phép: 12 ngày làm việc
- Thời hạn thông báo và trả kết quả: 03 ngày làm việc.
Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 45 ngày làm việc.
- Thời hạn cấp giấy phép: 12 ngày làm việc.
- Thời hạn thông báo và trả kết quả: 10 ngày làm việc.
Đối với Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: không mất phí, lệ phí
4 Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc.
­- Thời hạn thẩm định hồ sơ: không quá 55 ngày  làm việc.
- Thời hạn cấp Giấy phép thăm dò: 28 ngày làm việc.
- Thời hạn thông báo và trả kết quả: 07 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép Luật khoáng sản năm 2010;
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ;
Nghị định số  136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
TTLT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép
Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.
5 Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc.
­- Thời thẩm định hồ sơ: 35 ngày làm việc
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
- Thời hạn thông báo và trả kết quả: 03 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép Luật khoáng sản năm 2010
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.
Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;
Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.
Lĩnh vực tài nguyên nước
1 Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
2 Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 02 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và phê duyệt tiền cấp quyền: không quá 30 ngày làm việc
- Thời hạn gửi thông báo: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
3 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 10 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định đề án: Trong thời hạn 30 ngày làm việc. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án không tính vào thời gian thẩm định đề án. Thời gian thẩm định sau khi đề án được bổ sung hoàn chỉnh: 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục IV Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
Nghị định số  60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ.
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
4 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 05 ngày làm việc
- Thời hạn thẩm định báo cáo: 25 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu so với cấp phép tại phụ lục IV
 
Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ.
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
5 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 10 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định báo cáo, bản kê khai: 30 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo, bản kê khai không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo, bản kê khai được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc.
- Thời hạn trả quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục IV Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
6 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 05 ngày làm việc
- Thời hạn thẩm định báo cáo, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 25 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo; xác định lại tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước  không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khiđề án, báo cáo, bản kê khai được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu so với cấp phép tại phụ lục IV Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
7 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 10 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định đề án, báo cáo, bản kê khai: 30 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo, bản kê khai không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo, bản kê khai. Thời gian thẩm định sau khi đề án được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục V Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ;
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
8 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định báo cáo: 25 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Bằng 50% mức thu tại Phụ lục V Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ;
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
9 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 10 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định đề án, báo cáo: 30 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục VI
 
Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ;
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
10 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định báo cáo: 25 ngày làm việc.
Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 05 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Bằng 50% mức thu tại Phụ lục VI
 
Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ;
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính.
11 Thủ tục cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 03 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường 700.000đ/hồ sơ
 
Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ;
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư  số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.
12 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 10 ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 03 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường 350.000đ/hồ sơ Luật tài nguyên nước năm 2012.
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  ngày 27/11/2013 của Chính phủ;
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10 /2018 của Chính phủ;
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư  số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực biển và hải đảo
1 Thủ tục cấp Giấy phép nhận chìm ở biển - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định.
- Thời hạn tiến hành thẩm định: 60 ngày làm việc.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
- Thời hạn trả kết quả: 03 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Chưa quy định Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;
 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
2 Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn chưa đúng quy định;
- Thời hạn tiến hành thẩm định: 45 ngày làm việc.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.
- Thời hạn trả kết quả: 03 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Chưa quy định Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;
 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
3 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định.
- Thời hạn tiến hành thẩm định:  không quá 30 ngày làm việc.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: không quá 14 ngày làm việc
- Thời hạn trả kết quả: không quá 03 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;
 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
4 Thủ tục trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định.
- Thời hạn tiến hành thẩm định:  không quá 45 ngày làm việc.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: không quá 14 ngày làm việc
- Thời hạn trả kết quả: không quá 03 ngày làm việc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;
 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
5 Thủ tục cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định.
- Thời hạn tiến hành thẩm định:  không quá 15 ngày làm việc.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: không quá 14 ngày làm việc.
- Thời hạn trả kết quả: không quá 03 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;
 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
6 Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc
Thời hạn giải quyết và trả kết quả:
- Đối với dữ liệu đơn giản: 05 ngày làm việc
Đối với dữ liệu phức tạp: 20 ngày làm việc
Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp: 35 ngày làm việc
Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính: thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.
Phần mềm một cửa điện tử Phụ lục VII Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.
7 Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc
- Thời hạn giải quyết và trả kết quả:
+ Dữ liệu cung cấp ngay: cung cấp ngay
+ Dữ liệu đơn giản: 05 ngày làm việc
+ Dữ liệu phức tạp: 20 ngày làm việc
+ Nội dung yêu cầu quá phức tạp: 35 ngày làm việc
Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính: thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục VII Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực Tổng hợp
1 Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Trường hợp qua trang thông tin của Sở: Không quy định.  
 
 
 
 
 
Trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường
Phụ lục VII, phụ lục VIII Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ
Trường hợp theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: trong vòng 05 ngày làm việc, Sở kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân
Lĩnh vực môi trường
1 Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 
- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời: 30 ngày làm việc (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân).
Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời: 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân).
Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ;
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) 10 ngày làm việc Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ;
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4 Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:  05 ngày làm việc
- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 30 ngày làm việc
- Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 20 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục IX Luật bảo vệ môi trường năm 2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính
5 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:  05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và ra Quyết định phê duyệt: 30 ngày làm việc.
 
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục X Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Luật Khoáng sản năm 2010;
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:  05 ngày làm việc.
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và ra Quyết định phê duyệt: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục X Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Luật Khoáng sản năm 2010;
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lĩnh vực đất đai
1
1
Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004 - Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người sử dụng đất,  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ.
- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.
- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có trách nhiệm phải gửi ý kiến đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật Đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2 Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục XIII Luật Đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
 
 
3
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
 
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Không quá 30 ngày làm việ kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
5 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
6 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Không quá 15 ngày  làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
7 Thủ tục đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
8 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
 
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chủ đầu tư hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận Một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
9 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:  không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thời gian giải quyết trong các trường hợp này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
10 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
 
11 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua, góp vốn tài sản và 20 ngày cho thủ tục thuê đất. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
12 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
13 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
14 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 
Không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; không quá 03 ngày đối với trường hợp đăng ký, xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
15 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
16 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
17 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
18 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
19 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
20 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày làm việc.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
21 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Không quá 10  ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
 
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
22 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Không quy định Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không  Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
23 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
24 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
25 Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
26 Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Phụ lục XIII Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014;
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.
27 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
28 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
29 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
30 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày làm việc; Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày; trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.
- Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần hai. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì không quá 45 ngày thì quyết định giải quyết tranh chấp lần hai có hiệu lực thi hành.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
31 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
32 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
1 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 02 ngày làm việc.
- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: 15 ngày làm việc
 
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật khí tượng thủy văn năm 2015.
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
Nghị định số  136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
2 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 02 ngày làm việc.
- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: 15 ngày làm việc
 
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật khí tượng thủy văn năm 2015.
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
Nghị định số  136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
3 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: 05 ngày làm việc
 
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Không Luật khí tượng thủy văn năm 2015.
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
Nghị định số  136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin địa lý
  1.  
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục XII Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ;
Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính.
  1.  
Thủ tục cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Phụ lục XII Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ;
Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính.