23:17 +07 Thứ hai, 18/02/2019
Rss

TÌM THEO CHUYÊN MỤC

Nhóm TTHC

Tên|Nội dung TTHC

TRANG CHỦ » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các TTHC liên quan đến Khi tượng thủy văn
Lên phía trên
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn
Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
 Căn cứ tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 5. Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 01;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên;
+ Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;
+ Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.
- Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 01;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo;
+ Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;
+ Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc.
­- Thời hạn thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
+ Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Trong trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Phí, lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức:
+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân:
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam:
+ Có các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khí tượng thuỷ văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn.
  
DOWNLOAD MẪU ĐƠN
Lên phía trên
Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn
Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
 Căn cứ tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 5. Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (sửa đổi, bổ sung) theo Mẫu số 02;
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 03;
- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc.
­- Thời hạn thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận đối với hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
+ Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Trong trường hợp không cho phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (sửa đổi, bổ sung).
Phí, lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ).
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức:
+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân:
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam:
+ Có các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khí tượng thuỷ văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn.
 
 DOWNLOAD MẪU ĐƠN
Lên phía trên
Gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn
Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
 Căn cứ tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 5. Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 04;
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 05;
- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc.
­- Thời hạn thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
+ Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Trong trường hợp không gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Gia hạn).
Phí, lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ).
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức:
+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân:
+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam:
+ Có các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khí tượng thuỷ văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn.

DOWNLOAD MẪU ĐƠN
Lên phía trên
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn
Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
 Căn cứ tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Bước 5. Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn theo Mẫu số 06.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc.
­- Thời hạn thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận đối với hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
+ Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.
Trong trường hợp không cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (cấp lại).
Phí, lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được cấp lại trong các trường hợp bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khí tượng thuỷ văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn.
 

DOWNLOAD MẪU ĐƠN