23:25 +07 Thứ hai, 18/02/2019
Rss

TÌM THEO CHUYÊN MỤC

Nhóm TTHC

Tên|Nội dung TTHC

TRANG CHỦ » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các TTHC liên quan đến Viễn thám
Lên phía trên
Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám

Trình tự thực hiện:
Bước 1 : Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ) theo quy định của Nhà nước.
Bước 2: Khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì công chức cung cấp dữ liệu viễn thám cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng.
Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp với bên khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện: chưa quy định.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu hoặc Văn bản yêu cầu.
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn chậm nhất là bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trách nhiệm đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cho tổ chức cá nhân.
- Thời hạn cung cấp theo Quy chế cung cấp dữ liệu của Ủy ban nhân nhân tỉnh Ninh Bình.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân nhân tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý cung cấp; hoặc hợp đồng cung cấp dữ liệu viễn thám.
Phí, lệ phí: : không.
Tên mẫu đơn, tờ khai: : không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
- Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg.