Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Thanh tra
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/v-v-to-chuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-118-2021-nd-cp-va-nghi-dinh-so-120-2021-nd-cp-ngay-24-12-2021-cua-chinh-phu-195.html
Khác Khác Thanh tra van-ban/khac/v-v-huong-dan-cong-dan-pham-thi-ve-gui-don-den-co-quan-co-tham-quyen-giai-quyet-215.html
Khác Báo cáo Thanh tra van-ban/khac/bao-cao-ket-qua-ra-soat-xem-xet-noi-dung-phan-anh-cua-ba-dinh-thi-nhung-thon-cam-dia-xa-lac-van-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-213.html
Khác Khác Thanh tra van-ban/khac/v-v-chuyen-don-cua-cong-dan-doan-ngoc-can-214.html
Văn bản pháp quy Kế hoạch Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/ke-hoach-kiem-tra-chuyen-nganh-dat-dai-nam-2022-182.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-kiem-tra-nam-2022-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-181.html
Khác Công văn Thanh tra van-ban/khac/v-v-chap-thuan-ke-hoach-kiem-tra-nam-2022-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-177.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran-193.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-194.html
Khác Quyết định Thanh tra van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-khoang-san-tai-nguyen-nuoc-bao-ve-moi-truong-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-176.html
Khác Kế hoạch Thanh tra van-ban/khac/ke-hoach-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-khoang-san-tai-nguyen-nuoc-bao-ve-moi-truong-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-175.html
Khác Quyết định Thanh tra van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-nam-2022-cua-so-noi-vu-160.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-33.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-nam-2020-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-lan-2-28.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-29.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-44.html
Văn bản điều hành Khác Thanh tra van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-kiem-tra-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-17.html
Văn bản điều hành Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-thanh-tra-nam-2020-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-16.html
Văn bản mới