Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-nam-pho-duc-the-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-249.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khep-kin-khu-dan-cu-thon-nguyen-xa-xa-ninh-nhat-khu-vuc-lo-dat-k-thuoc-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-dan-cu-moi-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-251.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-ha-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-250.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-ham-rong-xa-phu-loc-huyen-nho-quan-giai-doan-1-cua-ubnd-huyen-nho-quan-244.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khep-kin-khu-dan-cu-thon-nguyen-xa-xa-ninh-nhat-khu-vuc-lo-dat-k-thuoc-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-dan-cu-moi-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-253.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-ha-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-252.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-nam-pho-duc-the-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-248.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-ham-rong-xa-phu-loc-huyen-nho-quan-giai-doan-1-cua-ubnd-huyen-nho-quan-243.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-hoat-dong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-bien-va-hai-dao-tinh-ninh-binh-nam-2021-199.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/v-v-to-chuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-118-2021-nd-cp-va-nghi-dinh-so-120-2021-nd-cp-ngay-24-12-2021-cua-chinh-phu-195.html
Văn bản pháp quy Kế hoạch Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/ke-hoach-kiem-tra-chuyen-nganh-dat-dai-nam-2022-182.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-kiem-tra-nam-2022-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-181.html
Văn bản pháp quy Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-180.html
Văn bản pháp quy Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-179.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran-193.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-194.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khác van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-150.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-ve-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia-91.html
Văn bản pháp quy Quyết định Biển, đảo van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-voi-su-co-tran-dau-157.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-33.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-nam-2020-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-lan-2-28.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-lap-ban-do-ban-ve-mat-cat-hien-trang-khu-vuc-duoc-phep-khai-thac-thong-ke-kiem-ke-tru-luong-khoang-san-da-khai-thac-va-quy-trinh-phuong-phap-bieu-mau-de-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-125.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-29.html
Văn bản pháp quy Thông báo Khác van-ban/van-ban-phap-quy/lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-31.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-khai-dao-cong-trinh-va-lay-mau-dia-chat-khoang-san-tai-cong-trinh-khai-dao-124.html
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-khoang-san-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-hoa-binh-109.html
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-ha-nam-108.html
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-hai-tinh-ninh-binh-va-tinh-nam-dinh-107.html
Luật Bảo vệ Môi trường
Văn bản pháp quy Khác Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/luat-bao-ve-moi-truong-178.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-tham-do-danh-gia-tru-luong-da-khoi-su-dung-lam-op-lat-va-my-nghe-123.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-44.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/qd-vv-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-43.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/qd-vv-ban-hanh-bo-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-42.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khi-tuong-thuy-van-va-bien-doi-khi-hau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-41.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song-88.html
Văn bản pháp quy Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong-40.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-dinh-phe-duyet-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-126.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-6.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-90.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-bo-sung-gia-dat-vao-bang-gia-dat-dieu-chinh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2015-2019-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262017qd-ubnd-ngay-0592017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-7.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-phoi-hop-giua-van-phong-dkdd-chi-nhanh-van-phong-dkdd-voi-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-co-quan-tai-chinh-co-quan-thue-va-cac-co-quan-don-vi-khac-co-lien-quan-trong-viec-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-cua-van-phong-dkdd-truc-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-072017qd-ubnd-ngay-2932017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-4.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-2-va-bai-bo-khoan-4-dieu-4-cua-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-232016qd-ubnd-ngay-2692016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-5.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/ve-viec-phe-duyet-danh-muc-vi-tri-viec-lam-va-chuc-danh-nghe-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-3.html
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-85.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-phan-tich-xrf-bang-thiet-bi-cam-tay-hoac-di-dong-de-xac-dinh-ham-luong-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trong-mau-dat-144.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-104.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-27.html
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-khoang-san-o-khu-vuc-giap-ranh-giua-hai-tinh-ninh-binh-va-thanh-hoa-106.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-135.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-chi-phi-tham-do-khoang-san-phai-hoan-tra-phuong-thuc-hoan-tra-quy-dinh-che-do-thu-quan-ly-su-dung-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-tham-do-khoang-san-do-nha-nuoc-da-dau-tu-96.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-v-v-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-103.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/vv-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-25.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-dia-chat-va-khoang-san-viet-nam-truc-thuoc-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-98.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-vv-bo-sung-khu-vuc-doi-lau-doi-dem-gio-xa-phu-long-huyen-nho-quan-vao-danh-muc-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-26.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-ty-le-quy-doi-tu-so-luong-khoang-san-thanh-pham-ra-so-luong-khoang-san-nguyen-khai-va-ty-le-quy-doi-khoang-san-thanh-pham-khoang-san-nguyen-khai-tu-m3-ra-tan-de-lam-can-cu-tinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-105.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-khu-vuc-cam-tam-thoi-cam-hoat-dong-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-101.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-thiet-ke-xay-dung-va-du-toan-xay-dung-cong-trinh-mo-khoang-san-145.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-khoang-san-89.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-41-2012-tt-bct-ngay-21-thang-12-nam-2012-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-xuat-khau-khoang-san-143.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-truot-lo-dat-da-cac-vung-mien-nui-viet-nam-ty-le-1-50-000-141.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-tham-do-cat-soi-long-song-va-dat-da-lam-vat-lieu-san-lap-128.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-do-dia-chan-phan-xa-2d-tren-dat-lien-cho-cac-tram-dia-chan-tu-180-kenh-den-750-kenh-146.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cua-12-hang-muc-cong-viec-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-tham-do-khoang-san-147.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-v-v-bo-sung-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-cua-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-va-quy-hoach-phat-trien-vlxd-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-100.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-chi-kem-133.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-vang-goc-131.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-99.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-102.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-viec-giao-nop-thu-nhan-luu-giu-bao-quan-va-cung-cap-du-lieu-ve-dia-chat-khoang-san-142.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-sua-doi-bo-sung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-11-2010-tt-btnmt-ngay-05-thang-7-nam-2010-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-138.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuoc-no-an-toan-cho-mo-ham-lo-co-khi-metan-ah1-139.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-87.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-khai-thac-than-ham-lo-130.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-phuong-phap-tham-do-trong-luc-mat-dat-137.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-chan-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-dia-chat-cong-trinh-134.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-ban-do-dia-chat-khoang-san-chi-tiet-va-thiet-ke-bo-tri-cac-dang-cong-viec-danh-gia-khoang-san-132.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-vat-ly-lo-khoan-129.html
Luật Khoáng sản
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/luat-khoang-san-86.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-136.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-cong-tac-nghiem-thu-ket-qua-thi-cong-va-tham-dinh-cac-du-an-bao-cao-thuoc-linh-vuc-dia-chat-va-khoang-san-140.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-cac-mo-sa-khoang-thiec-vang-va-titan-94.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-nhom-khoang-chat-nguyen-lieu-da-voi-trang-da-hoa-felspat-cao-lanh-va-magnezit-den-nam-2015-co-xet-den-nam-2025-114.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-va-hien-dai-hoa-cong-nghe-trong-nganh-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2015-tam-nhin-den-nam-2025-118.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-o-viet-nam-den-nam-2020-117.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-tuyen-quang-apatit-giai-doan-2008-2020-co-tinh-den-sau-nam-2020-112.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-da-quy-dat-hiem-va-urani-giai-doan-den-2015-co-xet-den-nam-2025-110.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-su-dung-khoang-san-lam-xi-mang-o-viet-nam-den-nam-2020-116.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-than-viet-nam-den-nam-2015-dinh-huong-den-nam-2025-115.html
Văn bản pháp quy Chỉ thị Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-cac-mo-da-nham-dam-bao-an-toan-trong-khai-thac-122.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-da-carbonat-111.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-bauxit-97.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-than-95.html
Văn bản pháp quy Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-phap-quy/vv-phe-duyet-quy-hoach-khoanh-vung-loai-khoang-san-chu-yeu-tinh-ninh-binh-den-nam-2010-va-dinh-huong-den-nam-2020-24.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-su-dung-quang-bauxit-giai-doan-2007-2015-co-xet-den-nam-2025-119.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-cromit-mangan-giai-doan-2007-2015-dinh-huong-den-nam-2025-113.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/danh-muc-cac-dien-tich-lap-ban-do-dia-chat-va-dieu-tra-khoang-san-den-nam-2020-121.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-va-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-khoang-san-93.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-tai-lieu-va-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-92.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-lien-tich-huong-dan-chuyen-giao-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-tu-so-cong-nghe-ve-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-127.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-chinh-sach-bao-ho-quyen-loi-cua-nhan-dan-dia-phuong-noi-co-khoang-san-duoc-khai-thac-che-bien-va-bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-120.html
Văn bản mới