12:03 +07 Thứ sáu, 23/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

1

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 2908/QĐ-UBND 26/12/2007 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng loại khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 1   1
2 1892/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định v/v ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
3 1213/QĐ-UBND 13/09/2017 Quyết định v/v bổ sung khu vực đồi Lau (đồi Đẽm Gió), xã Phú Long, huyện Nho Quan vào danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1   1
4 19/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định Quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
5 69/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoảng sản nguyên khai từ "m3" ra "tấn" để làm căn cứ tính phí BVMT đối với KTKS trên đị bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
6 656/QĐ-UBND 22/08/2014 Quyết định v/v phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
7 1473/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định v/v bổ sung mỏ đá vôi núi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn vào danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1   1
8 1527/QĐ-BTNMT 10/07/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1   1
9 3946/BTNMT-TTr 22/07/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ 1   1
10 796/QĐ-UNBD 08/06/2018 Quyết định Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
11 173/QĐ-UBND 25/03/2019 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
12 16/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
13 14/2019/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 và bãi bỏ Khoản 4 Điều 4 của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
14 38/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
15 24/2019/QĐ-UBND 07/07/2019 Quyết định bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
16 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
17 120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 1   1
18 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
19 2196/STNMT-VP 23/10/2017 V/v gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm VNPT ioffice 1   1
20 638/KH-STNMT 21/01/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 1   1
21 06/TB-BTĐKT 27/09/2017 Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 1   1
22 2472/HD-STNMT 16/11/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác; đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
23 13/2016/QĐ-UBND 03/06/2016 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2015/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 1   1
24 11/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH 1   1
25 578/QĐ-UBND 29/11/2017 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐƠN GIẢN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 1   1
26 21/NQ-HĐND 06/07/2017 VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 1   1
27 16/2017/QĐ-UBND 16/06/2017 Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
28 09/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m3” ra “tấn” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tỉnh NB 1   1
29 07/2017/QĐ-UBND 29/03/2017 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực 1   1
30 46/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1   1
31 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250 000 1   1
32 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia 1   1
33 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng 1   1
34 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo thủy văn 1   1
35 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
36 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn 1   1
37 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc điều tra khảo sát khí tượng thủy văn hải văn môi trường không khí và nước 1   1
38 48/2017/TT-BTNMT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
39 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn 1   1
40 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 1   1
41 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 1   1
42 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 1   1
43 38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 1   1
44 37/2016/TT-BTNMT 09/02/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt 1   1
45 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 1   1
46 02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường 1   1
47 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ 1   1
48 31/2017/TT-BTNMT 27/10/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 1   1
49 03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam 1   1
50 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1   1
1, 2, 3  Trang sau