19:22 +07 Thứ hai, 21/10/2019
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

1

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
2 120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 1   1
3 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
4 2196/STNMT-VP 23/10/2017 V/v gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm VNPT ioffice 1   1
5 638/KH-STNMT 21/01/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 1   1
6 06/TB-BTĐKT 27/09/2017 Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 1   1
7 2472/HD-STNMT 16/11/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác; đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
8 13/2016/QĐ-UBND 03/06/2016 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2015/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 1   1
9 11/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH 1   1
10 578/QĐ-UBND 29/11/2017 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐƠN GIẢN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 1   1
11 21/NQ-HĐND 06/07/2017 VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 1   1
12 16/2017/QĐ-UBND 16/06/2017 Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
13 09/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m3” ra “tấn” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tỉnh NB 1   1
14 07/2017/QĐ-UBND 29/03/2017 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực 1   1
15 46/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1   1
16 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250 000 1   1
17 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia 1   1
18 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng 1   1
19 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo thủy văn 1   1
20 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
21 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn 1   1
22 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc điều tra khảo sát khí tượng thủy văn hải văn môi trường không khí và nước 1   1
23 48/2017/TT-BTNMT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
24 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn 1   1
25 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 1   1
26 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 1   1
27 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 1   1
28 38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 1   1
29 37/2016/TT-BTNMT 09/02/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt 1   1
30 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 1   1
31 02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường 1   1
32 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ 1   1
33 31/2017/TT-BTNMT 27/10/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 1   1
34 03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam 1   1
35 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1   1
36 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1   1
37 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1   1
38 25/2017/TT-BTNMT 06/09/2017 Quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 1   1
39 06/2017/TT-BTNMT 24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2 500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển việt nam tỷ lệ 1:500 000 1   1
40 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản 1   1
41 47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
42 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước 1   1
43 30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá tài nguyên nước 1   1
44 16/2017/TT-BTNMT 25/07/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
45 15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 1   1
46 35/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
47 33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 1   1
48 14/2017/TT-BTNMT 20/07/2017 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
49 05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
50 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA, CƠ SỞ Y TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 1   1
1, 2, 3  Trang sau