21:56 +07 Thứ ba, 20/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY » Nghị định

 Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
2 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1   1
3 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1   1
4 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản 1   1
5 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO 1   1
6 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1   1
7 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 1   1
8 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 1   1
9 102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
10 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 1   1
11 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1   1
12 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 1   1
13 69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 1   1
14 105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
15 88/2009/NĐ-CP 19/09/2009 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
16 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 1   1
17 17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 1   1
18 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 1   1
19 203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 1   1
20 22/2012/NĐ-CP 26/03/2012 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
21 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 1   1