11:48 +07 Thứ bảy, 31/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY » Thông tư

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
2 46/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1   1
3 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250 000 1   1
4 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia 1   1
5 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng 1   1
6 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo cảnh báo thủy văn 1   1
7 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
8 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn 1   1
9 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc điều tra khảo sát khí tượng thủy văn hải văn môi trường không khí và nước 1   1
10 48/2017/TT-BTNMT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 1   1
11 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn 1   1
12 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 1   1
13 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 1   1
14 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 1   1
15 38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 1   1
16 37/2016/TT-BTNMT 09/02/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt 1   1
17 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 1   1
18 02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường 1   1
19 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ 1   1
20 31/2017/TT-BTNMT 27/10/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 1   1
21 03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam 1   1
22 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1   1
23 25/2017/TT-BTNMT 06/09/2017 Quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 1   1
24 06/2017/TT-BTNMT 24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2 500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển việt nam tỷ lệ 1:500 000 1   1
25 47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
26 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước 1   1
27 30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá tài nguyên nước 1   1
28 16/2017/TT-BTNMT 25/07/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 1   1
29 15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 1   1
30 35/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
31 33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 1   1
32 14/2017/TT-BTNMT 20/07/2017 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
33 05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
34 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA, CƠ SỞ Y TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 1   1
35 01/2016/TT-BTNMT 13/01/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 1   1
36 66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 1   1
37 62/2014/TT-BTNMT 09/12/2014 Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân mẫu địa chất, khoáng sản. 1   1
38 174/2016/TT-BTC 28/10/2016 Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
39 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
40 37/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn. 1   1
41 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
42 53/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09/09/2014 Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào viện Bảo tàng Địa chất. 1   1
43 52/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT ngày 09/09/2014 Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. 1   1
44 38/2014/TT-BTNMT 03/07/2014 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. 1   1
45 33/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện. 1   1
46 32/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ. 1   1
47 31/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất. 1   1
48 129/2011/TT-BTC 15/05/2011 Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 1   1
49 16/2014/TT-BTNTM 14/04/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BTNTM ngày 14/4/2014 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
50 24/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn. 1   1
1, 2  Trang sau