21:29 +07 Thứ ba, 20/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY » Văn bản hành chính

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 3946/BTNMT-TTr 22/07/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ 1   1
2 16/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
3 120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 1   1
4 2196/STNMT-VP 23/10/2017 V/v gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm VNPT ioffice 1   1
5 638/KH-STNMT 21/01/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 1   1
6 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật số 55/2014/QH13 về Bảo vệ môi trường 1   1
7 53/2013/TT-BTNMT 30/12/2013 Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 1   1
8 526/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định 526/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1   1
9 10 20/10/2020 CV báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức và lao động tại Phòng TNMT và Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
10 09 28/08/2014 Mẫu báo cáo chất lượng cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
11 01/BC-STNMT 04/09/2012 Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BPC ngày 10/8/2012 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2012. 1   1