02:56 +07 Thứ ba, 29/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Khoáng sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 2908/QĐ-UBND 26/12/2007 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng loại khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 1   1
2 1892/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định v/v ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
3 1213/QĐ-UBND 13/09/2017 Quyết định v/v bổ sung khu vực đồi Lau (đồi Đẽm Gió), xã Phú Long, huyện Nho Quan vào danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1   1
4 19/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định Quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
5 69/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoảng sản nguyên khai từ "m3" ra "tấn" để làm căn cứ tính phí BVMT đối với KTKS trên đị bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
6 656/QĐ-UBND 22/08/2014 Quyết định v/v phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
7 1473/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định v/v bổ sung mỏ đá vôi núi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn vào danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1   1
8 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1   1
9 25/2017/TT-BTNMT 06/09/2017 Quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 1   1
10 06/2017/TT-BTNMT 24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2 500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển việt nam tỷ lệ 1:500 000 1   1
11 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản 1   1
12 2908/QĐ-UBND 26/12/2007 Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 1   1
13 12/2015/QĐ-UBND 28/05/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1   1
14 01/2016/TT-BTNMT 13/01/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 1   1
15 66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 1   1
16 62/2014/TT-BTNMT 09/12/2014 Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân mẫu địa chất, khoáng sản. 1   1
17 174/2016/TT-BTC 28/10/2016 Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
18 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về thuế Tài nguyên. 1   1
19 37/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn. 1   1
20 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
21 53/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09/09/2014 Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào viện Bảo tàng Địa chất. 1   1
22 52/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT ngày 09/09/2014 Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. 1   1
23 38/2014/TT-BTNMT 03/07/2014 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. 1   1
24 33/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện. 1   1
25 32/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ. 1   1
26 31/2014/TT-BTNMT 10/06/2014 Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất. 1   1
27 129/2011/TT-BTC 15/05/2011 Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 1   1
28 16/2014/TT-BTNTM 14/04/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BTNTM ngày 14/4/2014 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
29 24/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn. 1   1
30 12/2013/TT-BTNTM 05/06/2013 Thông tư số 12/2013/TT-BTNTM ngày 05/6/2013 Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản. 1   1
31 29/3013/TT-BTNMT 09/10/2013 Thông tư số 29/3013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. 1   1
32 17/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. 1   1
33 02/2013/TT-BTNMT 01/03/2013 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. 1   1
34 53/2013/TT-BTNMT 30/12/2013 Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 1   1
35 16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 1   1
36 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 1   1
37 203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 1   1
38 22/2012/NĐ-CP 26/03/2012 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
39 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 1   1
40 60/2010/QH12 17/10/2010 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 1   1