03:57 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường 1   1
2 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ 1   1
3 31/2017/TT-BTNMT 27/10/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 1   1
4 03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam 1   1
5 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1   1
6 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1   1
7 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 1   1
8 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 1   1
9 20/2008/QH12 13/11/2008 Luật số 20/2008/QH12 về đa dạng sinh học 1   1
10 41-NQ/TW 15/11/2004 Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 1   1