02:55 +07 Thứ ba, 29/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên đất

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 35/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
2 33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 1   1
3 14/2017/TT-BTNMT 20/07/2017 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
4 05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 1   1
5 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA, CƠ SỞ Y TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 1   1
6 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO 1   1
7 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1   1
8 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1   1
9 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 1   1
10 69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 1   1
11 105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
12 88/2009/NĐ-CP 19/09/2009 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
13 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 1   1
14 17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 1   1
15 618/CT-TTg 15/05/2009 Chỉ thị số 618/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 1   1
16 20/NQ - UBND 04/08/2016 Nghị quyết số 20/NQ - UBND về việc thông qua Danh mục công trình. dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
17 19/NQ - HĐND 04/08/2016 Nghị quyết số 19/NQ - HĐND về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
18 15 29/09/2020 Đăng ký danh mục nhu cầu sử dụng đất năm 2016 1   1