01:22 +07 Thứ ba, 29/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Thủ tục hành chính về TNMT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
2 120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 1   1
3 2196/STNMT-VP 23/10/2017 V/v gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm VNPT ioffice 1   1
4 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật số 55/2014/QH13 về Bảo vệ môi trường 1   1
5 526/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định 526/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1   1
6 01/BC-STNMT 04/09/2012 Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BPC ngày 10/8/2012 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2012. 1   1