04:35 +07 Thứ ba, 27/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 2908/QĐ-UBND 26/12/2007 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng loại khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 1   1
2 16/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
3 14/2019/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 và bãi bỏ Khoản 4 Điều 4 của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
4 38/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
5 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
6 120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 1   1
7 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 1   1
8 2196/STNMT-VP 23/10/2017 V/v gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm VNPT ioffice 1   1
9 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1   1
10 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1   1
11 06/2017/TT-BTNMT 24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2 500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển việt nam tỷ lệ 1:500 000 1   1
12 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản 1   1
13 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO 1   1
14 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1   1
15 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 1   1
16 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 1   1
17 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật số 55/2014/QH13 về Bảo vệ môi trường 1   1
18 20/2008/QH12 13/11/2008 Luật số 20/2008/QH12 về đa dạng sinh học 1   1
19 41-NQ/TW 15/11/2004 Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 1   1
20 102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
21 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 1   1
22 12/2012/QH13 20/06/2012 Luật số 12/2012/QH13 về xử lý vi phạm hành chính 1   1
23 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1   1
24 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 1   1
25 69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 1   1
26 105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1   1
27 88/2009/NĐ-CP 19/09/2009 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1   1
28 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 1   1
29 17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 1   1
30 618/CT-TTg 15/05/2009 Chỉ thị số 618/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 1   1
31 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 1   1
32 203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 1   1
33 22/2012/NĐ-CP 26/03/2012 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
34 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 1   1
35 60/2010/QH12 17/10/2010 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 1   1
36 11 27/10/2020 Lấy ý kiến dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi 1   1