10:00 +07 Thứ tư, 23/09/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
101 16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 1   1
102 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 1   1
103 203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 1   1
104 22/2012/NĐ-CP 26/03/2012 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1   1
105 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 1   1
106 60/2010/QH12 17/10/2010 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 1   1
107 28/2016/TT-BTNMT 06/10/2016 Thông tư 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 1   1
108 1179/QĐ-UBND 09/09/2016 Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 1   1
109 20/NQ - UBND 04/08/2016 Nghị quyết số 20/NQ - UBND về việc thông qua Danh mục công trình. dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
110 19/NQ - HĐND 04/08/2016 Nghị quyết số 19/NQ - HĐND về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 1   1
111 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 28/08/2014 Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường 1   1
112 634/QĐ-BTNMT 29/03/2016 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1   1
113 16 23/09/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1   1
114 15 23/09/2020 Đăng ký danh mục nhu cầu sử dụng đất năm 2016 1   1
115 14 23/09/2020 QĐ thành lập ban biên tập Website sở TNMTNB 1   1
116 11 23/09/2020 Lấy ý kiến dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi 1   1
117 10 23/09/2020 CV báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức và lao động tại Phòng TNMT và Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
118 09 28/08/2014 Mẫu báo cáo chất lượng cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 1   1
  Trang trước  1, 2, 3