Phổ biến thể lệ cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường với chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên"

Phổ biến thể lệ cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường với chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên"
.