Quyết định V/v ban hành Dự án thu gom, vận chuyển, xử Iý rác thải nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025

.
Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY