Quyết định về việc công bố danh mục vị trí các điểm quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

.
.