Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo Việt Năm năm 2016" trong học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THPT trên địa bản tỉnh Ninh Bình

.
     Căn cứ kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về tuyên truyền bảo về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; Kế hoạch số 307/KH-STNMT ngày 08/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền về quản lý, bảo về và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bản tỉnh Ninh Bình năm 2016.
     Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo Việt Năm năm 2016" trong học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THPT trên địa bản tỉnh.
     Xem cụ thể kế hoạch tải về TẠI ĐÂY