Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan