Ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

.