Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Bình

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Bình
.