Công bố kết luận thanh tra số 1312/KL-STNMT về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty TNHH FOTON tại KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn. tỉnh Ninh Bình

Ngày 27/06/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 115/QĐ-STNMT về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty TNHH FOTON tại KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/07/2016 của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết luận thanh tra như sau: