KẾT LUẬN Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đối với các dự án sản xuât, kinh doanh năm 2014-2015 tại Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND thành phố Tam Điệp

KẾT LUẬN Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đối với các dự án sản xuât, kinh doanh năm 2014-2015 tại Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND thành phố Tam Điệp

.