Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2035, nội dung phân bổ và bảo vê tài nguyên nước mặt

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2035, nội dung phân bổ và bảo vê tài nguyên nước mặt