Hội nghị Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW Bộ Chính trị; Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 22-CT/TU và chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 26/10/2019 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 19/4/2019 và chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 31/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Đặng Thị Thanh Hương – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị


Đ/c Trần Thanh Bình – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai quán triệt và triển khai  thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 31/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
 

Đ/c Nguyễn Trường Tuấn - Chánh Thanh tra Sở quán triệt và triển khai Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm


Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm CNTT TN&MT quán triệt và triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và phát động phong trào toán dân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”