Quyết định v/v hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đình Kỳ và vợ Nghiêm Thị Lan tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan

.


.