Văn bản về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền công lao động đơn giá sản phẩm Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

.