V/v hướng dẫn thi thăng hạng viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường

.
.