Thông báo về việc lập hồ sơ đóng của mỏ tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thông báo về việc lập hồ sơ đóng của mỏ tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
.