Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

9. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Cơ quan thực hiện Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Lĩnh vực Biển, đảo
Trình tự
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp trên Công dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn)

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 


a) Nếu nhận trực tiếp: xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ và chuyển phòng/cơ quan chuyên môn giải quyết

 


+ Nếu đầy đủ, lập Giấy biên nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, thu lệ phí theo quy định (nếu có);

 


+ Ngược lại, lập phiếu hướng dẫn yêu cầu TCCD bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết.

 


b) Nếu nhận qua bưu điện: Văn thư có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến phòng/cơ quan chuyên môn để xử lý; 

 


Bước 2: Thẩm định hồ sơ

 


1. Nội dung thẩm định:

 


a) Tính hợp pháp của hồ sơ;

 


  b) Căn cứ thẩm định: theo mục 5.8. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 


2. Xử lý kết quả thẩm định

 


a) Trường hợp từ chối, hoặc cần bổ sung hoàn thiện, cán bộ thụ lý thông báo cho TCCD bằng văn bản và nêu rõ lý do 

 


b) Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Chi cục trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép

 


c) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo 

 


Bước 3: Gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (nếu có)

 


- Xử lý kết quả kiểm tra hiện trường:

 


 + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định.

 


+ Trường hợp không đủ điều kiện Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không đủ điều kiện Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

 


+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, Chi cục Quản lý biển đao thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đến Bộ phận một cửa của Sở thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

 


+ Trường hợp phải lập lại hồ sơ, Chi cục quản lý biển đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi thông báo nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

 


Bước 4: Tổng hợp hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét thông qua Chi cục Trưởng

 


Bước 5: Xem xét, ký duyệt:

 


- Nếu hồ sơ hợp lệ lãnh đạo Chi cục ký vào văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt;

 


- Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện 

 


Bước 6: - UBND tỉnh xem xét hồ sơ và ra quyết định

 


- Chuyển kết quả về Sở TNMT

 


Bước 7: Tiếp nhận kết quả, vào sổ và chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ/văn thư

 


Trả kết quả cho công dân

 


Bước 8: Lưu hồ sơ theo dõi

 


 

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.
- Thời hạn tiến hành thẩm định: không quá 20 ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:
Thời hạn trình hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.
Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không quá bẩy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy biên nhận và hẹn trả kết quả đến Bộ phận một cửa của Sở nhận kết quả

Phí

Không

Lệ Phí

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT giữa Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)
2. Quyết định giao khu vực biển đã được cấp
3. Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các trường hợp sau:
+ Thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển;
+ Thay đổi tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển;
+ Thay đổi quy mô, diện tích khai thác, sử dụng tài nguyên biển dẫn đến làm thay đổi diện tích khu vực biển được giao x
4. Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có sự thay đổi về ranh giới khu vực biển (được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)
5. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung

Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:
- Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích quy định tại quyết định giao khu vực biển; không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân khác;
- Chỉ được tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm vi khu vực biển được giao;
- Thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc sử dụng khu vực biển theo quy định Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Bảo vệ môi trường biển; báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển, khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển được giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
c) Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)  Tải về

 

Kết quả thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
- Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT giữa Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển

Tệp tin
Văn bản mới