Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

2. Cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ

Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và viễn thám
Trình tự
Cách thức thực hiện

 

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu chính;

- Trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc gửi  trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả.

Bước 3: Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình để xem xét, cung cấp.

Trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp, Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình tiếp nhận kiểm tra phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (theo mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP). Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân lý do không cung cấp. 

 

Thời hạn giải quyết

Cung cấp ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

Phí

 

Mức phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Lệ Phí

 

Không

 

Thành phần hồ sơ

 

+ Đối với cá nhân:  Xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân.

+ Đối với cơ quan, tổ chức: Xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức.

Người trực tiếp đến yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu điền đầy đủ thông tin và ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được lập theo theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ (Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP)  Tải về

 

Kết quả thực hiện

Bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Cơ sở pháp lý

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018.

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

 

Tệp tin
Văn bản mới