Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám

Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và viễn thám
Trình tự
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám gửi Phiếu yêu cầu (theo mẫu) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc gửi  trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của Phiếu yêu cầu:

+ Trường hợp đã đầy đủ thông tin theo Phiếu yêu cầu thì tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp chưa đầy đủ thông tin theo Phiếu yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thông tin theo quy định.

Bước 3: Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình để xem xét, cung cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình tiếp nhận kiểm tra phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân lý do không cung cấp.

 

Thời hạn giải quyết

05 ngày 

Phí

 

Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. (Biểu mức phí kèm theo)

 

Lệ Phí

 

Không

 

Thành phần hồ sơ

 

Phiếu yêu cầu hoặc Văn bản yêu cầu

 

Số lượng bộ hồ sơ Không quy định
Yêu cầu - điều kiện

Không quy định

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám.

- Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

 - Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
 

Tệp tin Biểu mẫu
Văn bản mới