Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

5. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi Trường
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp trên Công dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn)

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: CV Phòng QLTNN tại Bộ phận “Một cửa” chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của tổ chức, cá nhân.

 


Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 


- Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

 


- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, phát phiếu hẹn (theo mẫu chung của Bộ phận “Một cửa”) cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng QLTNN.

 


Bước 3: Trưởng phòng QLTNN xem xét và phân công chuyên viên trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ.

 


Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

 


Chuyên viên được phân công tiến hành kiểm tra lại sự đầy đủ của hồ sơ và thẩm định nội dung hồ sơ theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT:

 


- Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 


- Nếu hồ sơ và nội dung đầy đủ thì chuyển thực hiện bước tiếp theo (Kiểm tra thực tế).

 


Bước 5:Lập tờ trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh đạo Sở TN&MT

 


Bước 6: Ký trình UBND tỉnh.

 


Bước 7: Ký giấy phép.

 


Bước 8:

 


Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ

 


In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả

 


Bước 9: Trả kết quả cho tổ chức/công dân

Thời hạn giải quyết

240 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất;
b) Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh;
c) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật);
d) Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép;
đ) Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất.
2. Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất ba (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất năm (04) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (5) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Mẫu số 01c –Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT)  Tải về

 

Kết quả thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật về Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước.
- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.
- Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT.
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tệp tin
Văn bản mới