Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

10. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và môi trường Ninh Bình
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp trên Công dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn)

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: CV Phòng QLTNN tại Bộ phận “Một cửa” chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, phát phiếu hẹn (theo mẫu chung của Bộ phận “Một cửa”) cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng QLTNN.

Bước 3: Trưởng phòng QLTNN xem xét và phân công chuyên viên trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

Chuyên viên được phân công tiến hành kiểm tra lại sự đầy đủ của hồ sơ như đã nêu tại mục 5.2.1 ở trên và thẩm định nội dung hồ sơ theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT:

- Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ và nội dung đầy đủ thì chuyển thực hiện bước tiếp theo.

Bước 5: Lập tờ trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh đạo Sở TN&MT

Bước 6: Ký trình UBND tỉnh.

Bước 7: Ký giấy phép.

Bước 8: Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ

In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả

Bước 9: Trả kết quả cho tổ chức/công dân

Thời hạn giải quyết

240 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép .
b) Bản sao giấy phép đã được cấp;
c) Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp.
d) Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b và c của khoản này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.

Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Gia hạn giấy phép:
a) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;
b) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;
c) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.
2. Điều chỉnh giấy phép:
a) Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường;
b) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;
c) Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước;
d) Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước;

Biểu mẫu đính kèm  
Kết quả thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật về Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước.
- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.
- Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT.
- Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 Quy định Danh mục về mức thu và chế độ thu, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Tệp tin
Văn bản mới